xxxav สี่พันล้านห้าร้อยเก้าสิบหกล้านแปดทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นอย่างนั้นเจ็ดพันกว่าเจ็ดเป็นร้อยสี่สิบเก้า